Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu www.mujoutfit.cz. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mujoutfit.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou platné od 5.2.2016.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel - fyzická osoba: Michaela Zachová

Sídlo - fakturační údaje: Láskova 1792 / 23, 148 00  Praha 4

Zápis v Živnostenském rejstříku: Živnostenský rejstřík, č.j. MCP11/13/008545

Telefon: 00420 739 306 499

E-mail: posta@mujoutfit.cz

Adresa kanceláře: Láskova 1801 / 5, 148 00  Praha 4

IČO: 76002357

DIČ: CZ7358160524 - nejsem plátce DPH

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní ( např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu ( včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a možností reklamace a možnosti vrácení zboží a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží již není na skladě nebo je vyprodané. V případě, že Kupující zaplatit již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Pokud má zakoupené zboží vady, prodávající tuto skutečnosti oznámí prodávajícímu a vadné zboží může ve lhůtě 14 dnů vrátit. Za vadné zboží budou vráceny vynaložené finančí prostředky, včetně nákladů spojených na dopravu s na zaslání vadného zboží zpět. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Objednané  zboží posíláme jako doporučené psaní, doporučený balík nebo cenný balík prostřednictvím České pošty.

Doklady ke zboží - daňový doklad - odešle prodávající kupujícímu v zásilce spolu s objednaným zbožím.

OSOBNÍ PŘEVZETÍ - po předchozí domluvě je možné zboží osobně vyzvednout v kanceláří e-shopu na adrese: Láskova 1801 / 5, 148 00  Praha 4 - Chodov. Při osobním převzetí není účtováno poštovné.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

U smluv uzavřených distančním způsobem ( na dálku ) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy / prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající vrátí peníze kupujícímu až po obdržení vraceného zboží.  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu ( ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na zaslání vraceného zboží prodávajícímu nese kupující.

Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Podmínky pro uplatnění reklamace najdete v oddílu reklamace.

OBJEDNÁVKA

Objednávku můžete provést vložením zboží do virtuálního košíku. Smlouva vzniká odesláním objednávky. Prodávající přijetí objednávky potvrdí e-mailem. Každá objednávka zboží, které zákazník zakoupil v internetovém obchodu provozovatele, je závazná.

V případě, že budete chtít bližší informace o vybraném zboží, zašlete nám prosím dota na e-mail: posta@mujoutfit.cz 

Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku, nebo si zásilky opakovaně nevyzvedává, vyhrazuje si provozovatel možnost tohoto zákazníka  nadále neobsluhovat. Prodávající si též vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy vykazují spekulativní charakter.

CENY ZA POŠTOVNÉ platné od 4.2.2016 

Na dobírku:

U objednávek po České republice do 399 Kč včetně je poštovné 85 Kč

U objednávek po České republikace od 400 Kč do 799 Kč včetně je poštovné 105 Kč

U objednávek po České republice od 800 Kč do neomezeně  je poštovné 129 Kč

Platba na účet předem

Zákazník  zaplatí cenu za objednané zboží + poštovné na účet: 43 - 2078390247 / 0100 a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od učinění objednávky. Podklady pro platbu přijdou zákazníkovi e-mailem spolu s potvrzením objednávky. Pokud nebudou peníze připsány na účet v této lhůtě, objednávka je automaticky zrušena. Po obdržení platby za zboží, bude toto obratem odesláno na uvedenou adresu.

U objednávek po České republice do 399 Kč včetně je poštovné 59 Kč

U objednávek po České republice od 400 Kč do 799 Kč je poštovné 85 Kč

U objednávek po České republice od 800 Kč do neomezeně je poštovné 109 Kč

REKLAMACE

Pokud není stanoveno jinak je standardní záruční doba v případě nového zboží 24 měsíců. Pozor nevztahuje se na zboží Second hand - zboží již použité. V případě zakoupení zboží koncovým uživatelem se řídí dle Občanského zákoníku.

Postup: Vrácené zboží musí být odesláno na níže uvedenou adresu prodejce, kompletní a nepoškozené - nevyprané, nežehlené, s původní etiketou a katalogovým číslem zboží. Nemá-li kupující již k dispozici originální obal, pořídí na vlastní náklady obal zabraňující poškození zboží. Zboží musí být zasláno buď jako doporučená zásilka / balík, nebo cenný balík či jakýkoliv jiný druh zásilky, u které dopravce eviduje a sleduje, zda byla převzatá a kdy. Obyčejné  zásilky nebo balíky, či jakýkoliv jiný druh obyčejné zásilky u které není evidováno zda byla nebo nebyla převzatá přijímány nebudou.

Vracené zboží zašlete na adresu pro reklamace s přiloženými údaji o reklamaci. Tedy číslo faktury a seznam reklamovaného zboží ( pro usnadnění vyřízení doporučujeme kopii dokladu s označenou reklamovanou položkou) a způsob reklamace - výměna, vrácení zboží v zákonné lhůtě, reklamace vady.

Vracíte-li zboží vždy připojte i informaci pro zaslání peněz. Částku Vám můžeme zaslat na účet - bez poplatku. Při zasílání obnosu poštovní poukázkou typu "C", bude účtován poplatek České pošty ve výši 35 Kč.

Prodávající neručí za zboží kdy došlo k poškození obalu přepravcem.

Při předání je kupující povinen překontrolovat stav zásilky ( porušení krabice nebo obálky, neporušenost pásky ) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky není žádný nárok.

Pokud kupující pošle prodávajícímu pozdní reklamaci, která není uplatněna v zákonné 14-ti denní lhůtě, bude tato reklamace odmítnuta. Pokud kupující bez předchozího upozornění spojí dvě reklamace dohromady tak, že jedna z nich bude pozdní - tzn., že v jednom balíku zašle dvě reklamace, bude pozdní reklamace na náklady kupujícího zaslána zpět.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZASLÁNÍ VRACENÉHO ZBOŽÍ

Michaela Zachová

Láskova 1801 / 5

148 00  Praha 4

Peníze nelze vracet dobírkou.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101 / 2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto  zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimkou představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží .

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické či tištěné a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Dámský online second hand - kvalitní značkové oblečení - Mujoutfit.cz